GALGOS

MITA7
BEMOL
NEGRITO
TARO3
ROBOT
MANDARIN2
REMI3
GAZPACHO
NEKO2